Съдържание

  Общи условия

  Общи условия за предоставяне на застрахователно-посреднически услуги от разстояние на застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД чрез интернет страница www.insurance.bg и/или мобилно приложение insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS)

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние от застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД, ЕИК: 204774857, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Младост ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път № 257, ет. 2, регистриран с номер на удостоверение No. 762-ЗБ/30.06.2021г. Застрахователният брокер осъществява дейност чрез интернет страницата www.insurance.bg и мобилното приложение insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (IOS).

  Общите условия уреждат всички взаимоотношения между „Корпорекс България“ ЕООД и Ползвателите на застрахователни услуги (наричани също Клиенти), възникващи по повод предоставяне на застрахователно-посреднически услуги от разстояние, електронни поръчки за застрахователни продукти през уебсайта www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS), както и реда, начина и условията, по които ще се осъществяват плащания на дължими застрахователни премии през интернет страницата www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS).

  Всеки Потребител, използвайки уебсайта www.insurance.bg и/или мобилното приложение insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS) за възлагане извършването на застрахователно посредничество от разстояние, декларира, че се е запознал с тези Общи условия, разбира ги, приема същите и е съгласен застрахователното посредничество да бъде осъществено от разстояние, съгласно настоящите Обши условия.

  Информация по чл. 325 от КЗ за Брокера:

  Във връзка с изискванията на чл. 325 от Кодекса на застраховането данните на застрахователния брокер са: „Корпорекс България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 204774857, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Младост ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път № 257, ет. 2.

  „Корпорекс България“ ЕООД е лицензиран застрахователен брокер, вписан в публичния регистър на застрахователните брокери по чл. 30, ал.1, т. 12 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор, във връзка с което е издадено удостоверение No. 762-ЗБ/30.06.2021г. Информацията относно регистрацията на застрахователния брокер може да бъде проверена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор на www.fsc.bg , в меню „Електронен регистър и картотека“, регистър „Застрахователни брокери“.

  Надзор и контрол върху дейността на застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД се осъществява от Комисията по финансов надзор с адрес в гр. София ул. „Будапеща“ No16.

  „Корпорекс България“ ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и застраховател или предприятие майка на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на съдружниците или от капитала на „Корпорекс България“ ЕООД.

  „Корпорекс България“ ЕООД има действащи договори за застрахователно посредничество със застрахователите, посочени в меню: ЗА НАС – партньори, на интернет страницата www.insurance.bg/партньори и мобилното приложение insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (IOS).

  В случай че имате оплаквания от предоставяната от „Корпорекс България“ ЕООД услуга или по друга причина желаете да подадете жалба, моля направете го писмено на адрес гр. София, р-н Младост ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път № 257, ет. 2, или на електронна поща на адрес: hello@insurance.bg, като посочите име, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка и опишете оплакването си. „Корпорекс България“ ЕООД взема отношение по жалбата в 14-дневен срок, а когато с оглед събиране на данни и информация е необходим по-дълъг срок, искането се разглежда и застрахователния брокер се произнася в срок до 1 месец от получаване на искането.

  Вие можете също така да подадете жалба до Комисията за финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16, или на електронна поща на КФН: delovodstvo@fsc.bg. На интернет страницата на КФН може да намерите образец на жалба и инструкции за попълването и подаването й.

  Може да се обърнете и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес: гр. София, п.к.1000, гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5, на интернет страница www.kzp.bg .

  Като застрахователен брокер „Корпорекс България“ ЕООД извършва застрахователно посредничество по възлагане на своите клиенти, ползватели на застрахователни услуги и в тази връзка ги представлява пред застрахователните дружества.

  „Корпорекс България“ ЕООД няма договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и не предоставя съветите си съгласно чл. 325а, ал. 5 от Кодекса за застраховането и може да извършва застрахователно посредничество за всички застрахователи, които имат право да извършват дейност на територията на Република България, включително при право на установяване и свобода на предоставяне на услуги.

  „Корпорекс България“ ЕООД не е длъжен да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя. Клиентът е длъжен сам да вземе информирано решение дали да сключи застраховка, въз основа на информацията публикувана на уебсайта www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg.

  За осъщественото застрахователно посредничество, в резултат на което е сключен договор за застраховка „Корпорекс България“ ЕООД, естеството на възнаграждението, което „Корпорекс България“ ЕООД получава е комисиона, включена в застрахователната премия по обслужени с негово посредничество застрахователни договори и се заплаща от застрахователната компания.

  Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон по Търговския закон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, или застраховка по раздел I от Приложение № 1, правят вноски в Гаранционния фонд в размер и по начин, определени съгласно Кодекса за застраховането. Застрахователите от държави членки, които предлагат задължителна застраховка Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република България, при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, правят вноски във фонда по чл. 521, ал.1, т.1 от КЗ. Потребителят може да се обърне към Гаранционния фонд за допълнителна информация или съдействие на адрес София 1000, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, или на телефони: +359 2980 30 49; +359 2980 66 72; +359 887232659, както и на интернет страницата: www.guaranteefund.bg, или email: GF@gfund.bg

  II. ДЕФИНИЦИИ

  По смисъла на настоящите общи условия:

  • Застрахователен брокер – „Корпорекс България“ ЕООД, ЕИК: 204774857, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Младост ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път № 257, ет. 2, вписано в публичния регистър на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно удостоверение No 762-ЗБ/30.06.2021г.
  • Ползвател на застрахователни услуги (Клиент) – физическо или юридическо лице, което чрез интернет страницата www.insurance.bg и/или мобилнoто приложениe insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (IOS), с посочени при поръчка име/наименование, адрес, ЕГН/ЕИК и други необходими данни, заявява своето желание за електронна поръчка, сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Ползвател на застрахователни услуги е и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице, което проявява интерес да се възползва от услугите, предоставяни от Застрахователния брокер.
  • Потребител – физическо лице, ползващо предоставяната от Брокера услуга по застрахователно посредничество от разстояние чрез уебсайта www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS, което лице действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
  • Застрахователна полица – формата, в която се сключва застрахователния договор между Застрахователя и Клиента /с посредничеството на застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД/.
  • Електронна поръчка – направена заявка за предоставяне на застрахователни услуги чрез интернет страницата www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (IOS), където в рамките на заявката Клиентът собственоръчно въвежда своите лични и/или чужди данни за нуждите на застрахователната полица.
  • Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние – всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват средства за комуникация от разстояние – едно или повече.
  • Застраховащ – лицето, което е страна по застрахователния договор.
  • Застрахован – е лицето, чийто имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователна защита по застрахователен договор.

  III. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

  През уебсайта www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS), Ползвателят на застрахователни услуги има възможност да сключи възлагателен договор от разстояние за застрахователни продукти, за които Застрахователният брокер е допуснал такава възможност или да провери валидността на вече сключена застрахова, както и да заплати дължима вноска по вече издадена застрахователна полица, без да е необходимо да посещава физически офис.

  IV. ФОРМА НА ИЗЯВЛЕНИЯТА. ВЪЗЛАГАТЕЛЕН ДОГОВОР

  Застрахователният брокер и Клиентът се съгласяват, че във всички отношения помежду им, осъществени чрез уебсайта www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg, Клиентът подписва електронни изявления или документи чрез маркиране на „чек бокс“ или натискане на виртуален бутон, което е електронен подпис, съгласно ЗЕДЕУУ и има стойност на саморъчен подпис.

  Застрахователният брокер и Клиентът се съгласяват, че във всички отношения помежду им, осъществени чрез уебсайта www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg, Застрахователния брокер подписва електронни изявления или документи чрез Квалифициран електронен подпис съгласно ЗЕДЕУУ, което има стойност на саморъчен подпис.

  Чрез маркиране на „чек бокс“ или натискане на съответния виртуален бутон, Клиентът възлага на „Корпорекс България“ ЕООД да сключи и подпише от името на Клиента и за негова сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, които Клиентът е избрал, използвайки уебсайта на www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg.  Възлагателният договор се сключва по инициатива на Клиента за всяка отделна електронна поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Застрахователния брокер да достави на Клиента застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи по е-mail (електронна поща) и заплащане на дължимата премия от страна на Клиента.

  Брокерът има право да откаже сключването на договора в случай, че Клиентът не е предоставил цялата необходима информация, както и когато не е предоставил документ, който според нормативната уредба или условията на съответния застраховател е необходим за сключване на договора за възлагане, респ. застрахователния договор.

  При положение, че Брокерът откаже да сключи договора за възлагане, той уведомява Клиента със съобщение, направено през уебсайта на www.insurance.bg и/или мобилното приложение insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS), или изпратено на посочената от Клиента електронна поща.

  Договорът за възлагане се прекратява в следните случаи:

  • по взаимно писмено съгласие на страните;
  • едностранно от изправната страна, в случай на виновно неизпълнение на задължение на другата страна;
  • без да е необходимо изрично волеизявление на която и да е от страните, след като са изпълнение кумулативно следните изисквания: изпълнение на задължението на Застрахователния брокер да предостави на Клиента застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи по е-mail (електронна поща) и заплащане на дължимата премия от страна на Клиента;
  • в други случаи, предвидени в Общите условия и в действащото законодателство на Република България.

  Клиентът не дължи възнаграждение на Застрахователния брокер по договора за възлагане. Брокерът получава като възнаграждение комисиона, включена в застрахователната премия и се заплаща от застрахователната компания.

  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР

  Брокерът има право да събира и съхранява техническа информация, която може да бъде използвана за подобряване на предоставяната услуга. Брокерът има право да променя интернет страницата и мобилното приложение, както и да преустановява временно или постоянно достъпа до нея, без предварително уведомяване на Клиентите.

  Брокерът може едностранно и без предварително уведомяване на Клиента да изменя настоящите Общи условия като изменените Общи условия са в сила, считано от датата на публикуването им на интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение. При условие че Клиентът не е съгласен с новата редакция на ОУ, той има право да прекрати договора за възлагане с едностранно предизвестие, което не може да е по-кратко от три дни и по-дълго от един месец, в който период се прилагат Общите условия, които са били в сила преди последното изменение;

  Брокерът има право да изисква всякаква необходима информация и документи, свързани със сключване, действие, изпълнение и прекратяване на договора за възлагане или застрахователния договор.

  Брокерът е длъжен да:

  1. предостави информация за Застрахователния брокер, Застрахователя, застрахователната услуга и застрахователния договор в съответствие с изискванията на чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324-328 от Кодекса за застраховането, в това число: информация за Застрахователя; за застрахователния продукт (общи или специални условия); крайната цена с включени всички данъци и такси; всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от Клиента; начин на плащане и изпълнение на услугата; наличието или липсата на право на Клиента да се откаже от сключения от разстояние застрахователен договор, както и условията, срока и начина за неговото упражняване. Информацията се предоставя на български език, в ясна и разбираема форма, така че на Клиента да се даде възможност да вземе информирано решение.
  2. изпрати полицата и съпътстващите я документи, заедно с разписка за извършено плащане на посочения от Потребителя e-mail адрес (електронна поща), а ако последният изрично е заявил, че желае да получи документите на хартиен носител – до посочения от Клиента адрес чрез куриер и за сметка на Потребителя;
  3. отчита своевременно пред съответния застраховател сключените полици и получените плащания по тях;
  4. да полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията да се поддържат винаги коректни и актуални, в това число: да съхранява записи, че е предоставена необходимата информация на ползвателя на застрахователната услуга, който се е запознал с нея и я е приел, както и да съхранява записи за транзакциите за целите на успешно реализирано плащане; да документира, че е получено съгласието на ползвателя за сключване на договор от разстояние;
  5. да предостави съдействие, ако е налице изрично искане от Клиент с действащ договор за възлагане, при уреждане на претенции по настъпило застрахователно събитие.

  „Корпорекс България“ ЕООД не носи отговорност за грешно или недобросъвестно въведени от Клиента данни, както и за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите ОУ.

  „Корпорекс България“ ЕООД не носи отговорност и за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол като например: проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет страницата; проблеми, дължащи се на оборудването на Клиента, както и в случай на нерегламентиран достъп на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на „Корпорекс България“ ЕООД.

  „Корпорекс България“ ЕООД не носи отговорност вреди в случай, че Застраховател откаже да сключи, измени, продължи или прекрати застрахователен договор с Клиента без да е налице виновно неизпълнение на задължение на Брокера, както и за вреди, ако застраховател измени или прекрати или развали застрахователен договор с Клиента без да е налице виновно неизпълнение на задължение на Брокера. В тези хипотези Клиентът следва да се обърне към съответния Застраховател.

  Застрахователния брокер не е длъжен да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя. Клиентът е длъжен сам да вземе информирано решение дали да сключи застраховка, въз основа на информацията публикувана на уебсайта www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg.

  VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

  Клиентът е длъжен да въведе вярна информация за своите лични данни, както и вярна информация във връзка със сключване/изменение/ прекратяване на застрахователни договори във връзка с използването на уебсайта www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg.

  Клиентът е длъжен да следи и спазва задълженията си по застрахователния договор, както и да плати застрахователните премии по сключения чрез Брокера застрахователен договор.

  Клиентът няма право да сключва застрахователен договор от чуждо име, освен в случаите, когато е застраховащ и има изричното съгласие за това от застрахованото/е лице/а.

  За периода на валидност на застрахователния договор Клиентът има право по всяко време да получи застрахователна полица, условията по договора или друга информация на посочения от него адрес на електронна поща или на хартиен носител, когато изрично заяви това. Предоставянето на информацията се извършва чрез доставянето й на хартиен носител по куриер, като сумата за доставката се заплаща на куриера по цени, определени в неговата тарифа и е за сметка на Клиента.

  Клиентът има право да изисква допълнителна информация за продуктите, предлагани онлайн през уебсайта на www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg, като за целта Клиентът отправя запитванията си на посочения за контакт адрес на електронна поща или телефонен номер на страницата на Застрахователния брокер.

  Клиентът има право да търси съдействието на Брокера при уреждане на претенции при настъпило застрахователно събитие по сключения застрахователен договор.

  VII. ПРОЦЕС ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Преди да пристъпи към заявяване на застрахователен договор от разстояние, Клиентът може да се запознае с преддоговорната информация за Застрахователния брокер, Застрахователя и информационните документи за предлаганите застрахователни продукти на интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg. Клиентът избира по своя преценка конкретната застраховка, както и застрахователя, с който да бъде сключен застрахователен договор. Изпращането на електронната поръчка ще се счита за потвърждение от страна на Клиента, че същият се е запознал с преддоговорната информация, както и общите и специалните условия, приложими за избраната от него застраховка, общите и специалните условия на съответния застраховател за влизане в сила на договора, както и реда и основанията за прекратяване на същия.

  При посещение на интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg Клиентът избира вид застрахователен продукт и следва стъпките по заявяване на съответния продукт като попълва необходимите параметри на продуктa и необходимите лични данни.

  Клиентът се запознава и подписва следните документи чрез маркиране на чек бокс срещу текст „Съгласен съм и приемам“ (електронен подпис):

  –  Политика за защита на личните данни;

  – Общи условия на избрания застрахователен продукт;

  – Общи условия за предоставяне на застрахователно-посреднически услуги от разстояние на застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД чрез интернет страница www.insurance.bg и/или мобилно приложение insurance.bg , налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS);

  –  Възлагателен договор;

  – Съгласие за регистрация на банкова карта и извършване на плащания.

  Чрез маркирането на чек бокс или натискане на съответния  виртуален бутон за финализиране на поръчката, Клиентът възлага на Застрахователния брокер „Корпорекс България“ ЕООД да сключи и подпише с квалифициран електронен подпис или саморъчен подпис от негово име и за и за негова сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която Клиентът е избрал. С финализиране на поръчката и нейното изпращане Клиентът декларира, че се е запознал с настоящите общи условия и ги приема изцяло; че е взел информирано решение за покупката на съответния застрахователен продукт; както и че се е запознал с информацията по чл.324-326 от Кодекса на застраховането и я приема.

  Клиентът се съгласява данните, които ще въведе от неговата банкова карта да бъдат регистрирани в системата на обслужващата банка, включително и за изпълнение на периодични плащания по сключената застраховка.

  След изпращане на електронната поръчка и плащане на застрахователната премия Kлиентът получава на посочения адрес на електронна поща електронно подписана застрахователна полица, съпътстващите я документи в зависимост от застраховката и разписка за плащането, които също така се визуализират в клиентския профил на уебсайта на www.insurance.bg или мобилното приложение Insurance.bg.

  С изпращането на електронната поръчка Клиентът дава изричното си съгласие Застрахователния брокер/Застрахователят да започне изпълнение на договора преди изтичането на 14-дневния срок, в който Клиентът може да упражни правото си на отказ, съгласно изискванията на чл. 13, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

  При избор на застрахователен продукт – „Гражданска отговорност“, цената на предлаганите застраховки може да варира в зависимост от избраната застрахователна компания, вида на превозното средство, срокът за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Крайната цена, се визуализира на Клиента след пълно и коректно попълване на всички изискани данни и преди окончателно потвърждение за закупуване на застраховката. Застрахователният брокер своевременно актуализира цените на застраховките при промяна на тарифите на застрахователните компании.

  За сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Клиентът е длъжен едновременно с изпращане на електронната поръчка да приложи и копие от част първа от свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, във връзка с което се сключва застраховката. Изпращайки копието на документа, Клиентът декларира, че същото е снето от оригинала.

  В срок от три работни дни от извършване на плащането с банкова карта на името на застраховащия по застраховка „Гражданска отговорност“, сключена чрез интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg., „Корпорекс България“ ЕООД ще ви изпрати подписаната застрахователната полица на хартиен носител, подписана саморъчно от застрахователя, съответно застрахователния посредник, придружена от знак по чл. 487 от КЗ и сертификат „Зелена карта“ по чл. 488 от КЗ. В този случай подпис на застраховащия върху застрахователната полица не е необходим. При плащане на вноски, доставките на стикера (отрязък от знак) се извършват след плащане на поредната вноска. Предоставянето на документите на хартиен носител се извършва чрез доставянето им по куриер, като сумата за доставката се заплаща на куриера по цени, определени в неговата тарифа и е за сметка на Клиента. „Корпорекс България“ ЕООД не таксува допълнителни такси за издаването на документите.   Договорът за застраховка се смята за сключен от момента на получаването на посочения адрес на електронна поща от застраховащия на потвърждението на Застрахователния брокер за сключване на договора. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор, но не може да бъде по-рано от 00.00 ч. на деня, следващ деня на сключването на договора.

  През интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение Insurance.bg, Клиентът може да заплати вноска и по вече сключена застраховка „Гражданска отговорност“ като избере меню „Плати вноска“ и следва стъпките. В срок от три работни дни от извършване на плащането с банкова карта на името на застраховащия, „Корпорекс България“ ЕООД изпраща на Клиента разписка за заплатена премия на хартиен носител, заедно с придружаващите документи.

  На интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg, Клиентът може да провери валидността и на вече сключена застраховка „Гражданска отговорност“ като избере съответното меню „Проверка на ГО“, и следва стъпките. Клиентът ще получи резултата от проверката на адреса на електронна поща, която е посочил, както и същите ще са видими на страницата на insurance.bg веднага след натискане на финалния виртуален бутон.

  VIII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

  Плащане на застрахователна премия през www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg се осъществява посредством банкови карти на застраховащия. Плащането се осъществява на виртуален ПОС (VPOS) терминал на Банка ДСК АД. Всички плащания се извършват в български лева (BGN). За всяка успешно направена транзакция Клиентът получава на посочена от него електронна поща разписка за осъщественото плащане. Приемат се следните видове карти: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

  От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лв .Платофрмата не съхранява данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

  При закупуване на застрахователен продукт, за който Клиентът избере разсрочено (периодично плащане) – това плащане ще се изпълнява чрез регистрация на картата на Клиента в системата на Банката, обслужваща Брокера и чрез изпълнение на последващи периодични плащания с регистрираната карта. Регистрацията на картата в банковата система се осъществява по време на първото плащане на Клиента чрез въвеждане на данните на банковата карта в сигурна среда в системата на Банката. Тези картови данни се съхраняват в криптиран вид от страна на Банката и Застрахователният брокер „Корпорекс България“ ЕООД няма достъп до тях в нито един момент от платежният процес.

  Застрахователния брокер и Застрахователят не начисляват допълнителна такса за плащане през уебсайта на www.insurance.bg и/или мобилното приложение insurance.bg, както и за издаване на документите на хартиен носител.

  С приемането на настоящите общи условия, Клиентът се съгласява банковата му карта да бъде регистрирана, включително за изпълнение на периодични плащания в съответствие с избрания от него застрахователен продукт и вид на плащания.

  ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

  По силата на чл. 12, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Потребител, който действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения с „Корпорекс България“ ЕООД договор за застраховка в 14-дневен срок от сключването му като изпрати писмено уведомление до „Корпорекс България“ ЕООД на указаните в уебсайта insurance.bg и мобилното приложение insurance.bg, контактни данни, а именно на адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 257, ет. 2, като в същия 14-дневен срок Потребителят е необходимо да уведоми „Корпорекс България“ ЕООД и на следния e-mail адрес: hello@insurance.bg.

  Писменото уведомлението за отказ от договора следва да бъде изпратено преди изтичане на срока, в рамките на който може да бъде упражнено правото на отказ и да съдържа точно посочване на договора, от който Потребителят се отказва. На интернет страницата на Брокера insurance.bg, както и в мобилното приложение insurance.bg, Потребителят може да намери примерен образец на Уведомление за упражняване правото на отказ.

  Правото на отказ не се прилага за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други застрахователни договори със срок, по малък от един месец, съгласно чл. 12, ал.3, б. „з“, т. 2 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

  При упражнено право на отказ от договор, сключен чрез интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение insurance.bg, в срок до 24 часа от сключване на договора, „Корпорекс България“ ЕООД анулира издадената полица без потребителят да дължи каквито и да било такси или разноски, при положение че полицата не е влязла в сила.

  При упражнено право на отказ в рамките на законоустановения 14-дневен срок, Застрахователят има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, частта от застрахователната премия и данъка върху същата за периода, в който Застрахователят е носил риск, ако не е настъпило застрахователно събитие, в т. ч. и административните разходи на застрахователната компания.

  След изтичане на 14-дневния срок, в случай че Клиентът иска да прекрати сключения чрез „Корпорекс България“ ЕООД застрахователен договор, трябва да се обърне директно към застрахователното дружество, което е издало полицата.

  С изпращането на електронната поръчка (маркирането на „чек бокс“ и/или натискането на съответния виртуален бутон) Клиентът дава изричното си съгласие Застрахователния брокер да започне изпълнение на договора за възлагане преди изтичането на 14-дневния срок, в който Потребителят може да упражни правото си на отказ, съгласно изискванията на чл. 13, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Потребителят дава изричното си съгласие  и Застрахователят да започне изпълнение на застрахователния договор преди изтичането на 14-дневния срок,  съгласно изискванията на чл. 13, ал.1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

  Потребителят дава съгласието си Брокерът да записва, съхранява и използва за целите на застрахователното посредничество всяка информация, данни и документи, предоставени от Потребителя чрез интернет страницата insurance.bg и/или мобилното приложени insurance.bg, във връзка със сключване и изпълнение на договора за възлагане. Информацията, данните и документите ще имат доказателствена сила за установяване на обстоятелствата, съдържащи се в тях.

  За да упражни правото си на отказ по реда на чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентът, който е сключил застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжен да върне на застрахователя, съответно застрахователния брокер, получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знак, не по-късно от 30 дни, считано от изпращане на уведомлението на Потребителя за упражняване правото му на отказ.

  Връщане на суми в случай на упражнено право на разваляне на договора от разстояние, се осъществява от Застрахователния брокер единствено чрез възстановяваща картова транзакция по същата картова сметка на потребителя от която е направена съответната поръчка не по-късно от 30 дни, считано от получаване на уведомлението на Потребителя за упражняване правото му на отказ.

  ЖАЛБИ И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

  Клиентът има право да подава жалби до „Корпорекс България“ ЕООД. Жалбите се изпращат на следния адрес: гр. София, р-н Младост ж.к. Младост 4, ул. Околовръстен път № 257, ет. 2, или на електронна поща на адрес: hello@insurance.bg. Корпорекс България“ ЕООД се задължава да вземе отношение по жалбата в 14-дневен срок, а когато с оглед събиране на данни и информация е необходим по-дълъг срок, искането се разглежда и застрахователния брокер се произнася в срок до 1 месец от получаване на искането. Застрахователният брокер информира ползвателя на застрахователни услуги за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на искането като посочва и причините за забавянето.

  Клиентът също така има право да подава жалби във връзка с дейността на Застрахователния брокер до Комисията по финансов надзор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ № 16, или на електронна поща на КФН: delovodstvo@fsc.bg. На интернет страницата на КФН Клиентът може да намери образец на жалба и инструкции за попълването и подаването й.

  Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. В случай че е налице спор между Клиента и Брокера, който не може да бъде решен между страните, Клиентът има право да се обърне към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество (СПК), включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори, чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите на следните адреси: на адрес гр. София, п.к.1000, гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5, на интернет страница www.kzp.bg – секция „Помирителна комисия“; по факс, поща или на гише, в централното и териториалните подразделения на КЗП; електронната платформа за онлайн решаване на спорове. СПК решават спорове след като потребителите първо са ги отнесли за решаване директно към търговците. Това трябва да бъде декларирано от потребителите в електронната форма на заявлението.

  „Корпорекс България“ ЕООД си запазва правото да преценява за всеки конкретен случай дали да участва в производство пред СПК, инициирано от Клиента. Писменото помирително предложение, евентуално изготвено от СПК за разрешаване на спора, няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях.

  Гаранционен фонд:

  Всички застрахователи със седалище в Република България и застрахователите от трета държава, регистрирали клон в Република България, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, или застраховка по раздел I от Приложение № 1, правят вноски в Гаранционния фонд в размер и по начин, определени съгласно Кодекса за застраховането.

  Застрахователите от ДЧ на ЕС, които предлагат задължителна застраховка Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република България, при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, правят вноски във фонда по чл. 521, ал.1, т.1 от КЗ.

  Гаранционният фонд има следните функции:

  1. извършва плащания в полза на увредените лица за вреди, причинени от моторно превозно средство, което е неидентифицирано или на което виновният водач няма сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или когато няма сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците;
  2. гарантира вземанията на увредените лица за отговорността, свързана с моторни превозни средства, които обичайно се намират в Република България, при условията и по реда на този кодекс при несъстоятелност на застрахователи, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и/или задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, които застрахователи са със седалище в Република България или са от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
  3. гарантира вземанията по застраховките по раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на застрахователи със седалище в Република България или от трета държава чрез клон, регистриран в Република България;
  4. създава и поддържа Информационен център, който предоставя информация на увредените лица във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците;
  5. изпълнява предвидените в този кодекс функции във връзка с несъстоятелност на застраховател;
  6. създава и поддържа електронна информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на застрахователни полици по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците.

  Потребителят може да се обърне към Гаранционния фонд за допълнителна информация или съдействие на адрес София 1000, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, или на телефони: +359 /2/ 980 30 49; +359 /2/ 980 66 72; +359 /887/ 232 659, както и на интернет страницата: www.guaranteefund.bg, или e-mail: GF@gfund.bg.

  ДРУГИ УСЛОВИЯ

  „Корпорекс България“ ЕООД обработва и съхранява лични данни на клиентите си в съответствие с Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и Света относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/Е0. Подробна информация се съдържа в Политиката за защита на личните данни на „Корпорекс България“ ЕООД, която е налична и оповестена на уебсайта www.insurance.bg и/или мобилното приложение Insurance.bg, налично в Google Play (Android) и AppStore (iOS).

  При изпращането на електронната поръчка за сключване на застрахователен договор чрез интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение Kлиентът заявява адрес на електронна поща (e-mail) и номер на мобилен телефон, на който/които ще получава съобщения от Застрахователя. При промяна на заявените данни за контакт Клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и да съобщи за новия си електронен адрес или телефонен номер. В противен случай, всички съобщения се изпращат на заявените e-mail адрес и мобилен номер в  електронната поръчка за сключване на застрахователен договор от разстояние чрез интернет страницата www.insurance.bg или мобилното приложение, като съобщенията се считат за връчени от Застрахователя и получени с всички предвидени в закона или застрахователната полица правни последици.

  Отношенията между Застрахователния брокер и Клиента се уреждат съгласно нормативната уредба, действаща в Република България.