Insurance

Пон-Пт: 09:30-18:30 EET

hello@insurance.bg


Гражданска отговорност

Покритие на застраховка Гражданска отговорност

Гражданската отговорност на физически и юридически лица покрива причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Лимит на отговорност

1. за неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Териториална валидност на ГО

Покритието по застраховка Гражданска отговорност е валидно за:

 1. Република България съгласно българския закон.
 2. Държава-членка съгласно нейния закон.
 3. Трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка при пътуване между териториите на две държави членки и при условие че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия; в този случай отговорността се покрива съгласно закона на държавата членка, на чиято територия обичайно се намира моторното превозно средство на виновния водач, по повод на което е сключена застраховката.
 4. Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по многостранното споразумение, съгласно нейния закон.
 5. Трета държава, чието национално бюро на застрахователите е член на системата „Зелена карта“

Начин на плащане на застраховка Гражданска отговорност

Можеш да платиш застраховката ГО на автомобилистите еднократно при сключване й или разсрочено на 2 или 4 вноски. Застрахователната полица може да бъде платена тук с банкова карта. Плащанията в платформата ни онлайн са защитени с висок клас сертификат за сигурност SSL.

В случай, че плащането на поредна вноска закъснее с повече от 15 дни от падежа, полицата ще бъде прекратена и МПС-то няма да има покритие.

гражданска отговорност онлайн

Необходими документи за сключване на застраховка ГО

 1. Документи за собственост на МПС (талон на автомобила, фактура, договор за покупко-продажба и др.)
 2. Личен документ на Застраховащия.

Информация при настъпване на пътно-транспортно произшествие

Задължително трябва да се уведомят контролните органи на тел. 112 и да се попълнят съответните протоколи за ПТП:

 1. Полицейски протокол, издаван от КАТ (ако щетите са сериозни и някой от автомобилите не е в движение, има спор за вината)
 2. Констативен протокол за ПТП с пострадали хора, издаван от КАТ (ако има пострадали лица)
 3. Двустранен констативен протокол за ПТП – като същият се попълва и от участниците в ПТП (тук следва да има съгласие за вина на единия водач и автомобилите да са в движение)

Следва процедура по завеждане и обработка на претенцията в офис – виж секция „Щети“ на Често задавани въпроси.

Гражданска отговорност на автомобилистите – Обща информация

Гражданската отговорност на автомобилистите е вид застраховка, която предоставя покритие в случай на причинени щети на трети лица от страна на застраховащото лице, включително травми, материални щети или финансови загуби. Тази застраховка е особено важна за собствениците на автомобили в България, защото те са задължени да я имат съгласно законодателството. Онлайн калкулаторът за гражданска отговорност представлява инструмент, който позволява на поребителите (физически или юридически лица) да изчислят примерната премия за тази застраховка, използвайки онлайн платформа.

Онлайн калкулаторът предоставя възможност на потребителите да въведат необходимата информация, като лични данни, тип на превозното средство, история на шофиране, както и други фактори, които могат да повлияят на цената на застраховката, за да получат предварителна оценка на премията за застраховката. Това позволява на потребителите да сравняват различни оферти от различни застрахователни компании и да изберат най-подходящата за тях, която отговаря на нуждите и бюджета.

Услуги: при получаване на застраховка ГО, към нея се издава и сертификат Зелена карта за пътувания в чужбина,

ГО: скоро онлайн услуга с директно плащане с карта!

Онлайн калкулаторът спестява време и усилия на клиентите, като им позволява да получат информация без да посещават физически офиси или да се свързват директно с агенти на застрахователни компании. Това дава възможност за по-лесно вземане на информирано решение относно подходящата гражданска отговорност за тях.

ГО онлайн цени

Какво покрива задължителна застраховка Гражданска отговорност

Застраховката Гражданска отговорност покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването и/ или използването на моторно превозно средство по време на движение или престой.
Застрахователната сума (лимит на отговорност) е съгласно действащите разпоредби на Кодекса на застраховането към датата на
възникване на застрахователно събитие.

Какво не покрива застраховка ГО
 • Вреди, претърпени от виновния водач;
 • Вреди на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • Вреди на МПС, управлявано от виновния водач;
 • Вреди от използването на
 • МПС в състезания, освен ако в застрахователния договор не е уговорено друго;
 • Вреди по време на акт на тероризъм или война;
 • Вреди от превозването на материали представляващи повишена опасност;
 • Екологични вреди;
 • Вреди, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута и всякакви видове документи;
 • Лихви и съдебни разноски;
 • Обезценка на увреденото имущество;
 • Глоби и други имуществени санкции за виновния водач;
 • Възстановяване на плащания, извършения от системата за държавно социално подпомагане или здравно осигуряване при или по повод на смърт или телесни увреждания
Ограничения на покритието
 • Застраховката не покрива отговорността на застрахования като превозвач на товари.
Задължителна ли е тази застраховкаЗастраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е задължителна в България. Условията в нея се определят  в Кодекса за застраховането и са еднакви във всички застрахователни компании. Застрахователен брокер по полицата е Корпорекс България ЕООД.
Покритие на ГОНеимуществени и имуществени вреди на трети лица в резултат на телесно увреждане/ смърт Вреди на чуждо имущество. Пропуснати ползи, които са пряка последица от произшествието.
Процедура при ПТП (при щета)При настъпване на пътно-транспортно произшествие трябва да се уведомят контролните органи на 112 и да се попълни:
Полицейски протокол, издаван от КАТ (при сериозно произшествие, не доказана вина).
Констативен протокол за ПТП с пострадали хора, издаван от КАТ.
Двустранен констативен протокол за ПТП (при леки произшествия и съгласие за вината).
Срок за завеждане на претенция по Гражданска отговорност при ПТПСрокът, указан в Кодекса за застраховане, е 7 работни дни от узнаването на произшествието на моторното превозно средство.

За медицинска застраховка Помощ за пътуване в чужбина може да видите тук!

  Запитване за застраховка

  Последни новини

  застраховка У дома и щастлив на УНИКА
  Застраховка “У дома и щастлив” (на УНИКА)

  Застраховка “У дома и щастлив” (на ЗК УНИКА) Застраховката „У дома и щастлив“ на УНИКА е предназначена да осигури пълна защита за дома и имуществото на клиента, като го предпазва от различни рискове и неочакв...

  Вижте повече
  Онлайн калкулатор за гражданска отговорност
  Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност

  Онлайн калкулатор за Гражданска отговорност (ГО) Онлайн калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност е инструмент, който предоставя възможност на потребителите да изчисляват предполагаемите разходи за застраховката...

  Вижте повече
  бонус-малус
  Какво представлява бонус-малус?

  Какво представлява бонус-малус? Бонус-малус е система за оценяване на риска в застраховането, която се използва в различни видове застраховки, особено в автомобилното застраховане и гражданската отговорност. Системата се...

  Вижте повече

  Powered by WebStation™

  Лого на Гаранционен Фонд

  За да проверите за сключена застраховка "Гражданска отговорност" на МПС в Гаранционен Фонд, въведете ДКН (Държавен Контролен Номер). Ако желаете да проверите за активна гражданска отговорност на МПС за минал период от време, въведете желаната дата.

  Въведете параметри

  ДКН на МПС:
  Към дата (00:00 ч):