Съдържание

  Евробонд от ДЗИ

  евробонд от ДЗИ

  Евробонд е консервативен  застрахователно-инвестиционен продукт от ДЗИ с еднократна вноска (инвестиция). Тази инвестиция се прави в евро и е с обозрим инвестиционен хоризонт с фиксиран падеж.

  Евробонд е хибриден продукт за инвестиране в едни от най-нискорисковите активи – еврооблигациите. Наред с това ДЗИ предоставя застрахователна защита при фатален край от злополука или при инвалидизация.

  Характеристики на Евробонд

  • Инвестиция в дялове от фонд на ДЗИ, инвестиран в Държавни ценни книжа (ДЦК)
  • Реализиране на умерена до висока доходност
  • Нисък риск на инвестицията
  • Без данък върху натрупаната доходност
  • Застрахователна защита за клиента при настъпване на злополука
  • Фиксиран край на договора (падежна дата)

  Евробонд е подходящ за консервативни инвеститори с рисков профил 3+. Максималната застрахователна сума при злополука е 30 000 евро.

  Актуална емисия за 2017 г.: Eurobond 7

  доходност дзи

  В офисите на застрахователната компания-емитент (ДЗИ) и в обслужващата им банка (СИБанк) могат да бъдат закупени евробонд с емисия номер 7. Eurobond 7 обединява стандартната хибриднакомбинация от застрахователна защита и доходоносна инвестиция, в ДКЦ. Отново Eurobond 7 е продукт в евро, базиран на инвестиция в стабилен инвестиционен инструмент – Държавни ценни книжа (ДЦК) издадени от правителството на Република Румъния. Падежна дата на емисията е 24 април 2024.

  1. Eurobond 7 е аналогичен на предишната емисия ЕВРОБОНД 6 и е със следните параметри:
  2. Доходност за клиента е 1.04% годишно върху цялата внесена сума
  3. Обща доходност на падеж на фонда – 7.06%
  4. Цената в периода на продажби е фиксирана на 1 евро на дял, за да могат всички клиенти да получат тази доходност
  5. Емисията е лимитирана за продажби
  Disclaimer

  *Статията има информативна цел и не представлява съвет или консултация към инвестиране на средства във финансови инструменти. Insurance.bg използва публични източници на информация и не носи отговорност за евентуални финансови загуби на инвеститорите.

  Инвеститори със същия профил избират още следния инвестиционен продукт в ЗК Уника Живот. Пълна информация и анализ на покритията можете да прочетете в линка към описаниято на продукта Uniqa Four Shares.