Съдържание

  Застраховка на велосипед

  Застраховка на велосипед

  велосипед застраховка онлайн

  Все повече застрахователни компании предлагат специализирани застраховки за велосипеди, които включват различни допълнителни пакети и услуги. Застраховката може да бъде закупена отделно или като част от обща застрахователна полица, която покрива и други видове имущество. Застраховката на велосипеда осигурява по-голямо спокойствие на велосипедистите и е важен инструмент за финансова защита и сигурност на техния транспорт. Застраховката на велосипеда, като средство за личен транспорт, се използва все повече, защото като преводно средство колелото е изложено на обичайните рискове като кражба или повреда. 

  Какво покрива застраховката на велосипед

  По застраховка „Имущество“ се покриват следните рискове:

  • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или предмет, паднал от него;
  • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед;
  • Наводнение;
  • Свличане и срутване на земни пластове, земетресение;
  • Удар от пътно превозно средство;
  • Злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
  • Кражба чрез взлом;
  • Грабеж.

  Срещу заплащане на допълнително начислена премия, обхватът на застраховката може да се разшири с избор на една от двете или и двете покрития:
  • Обща гражданска отговорност;
  • Злополука.
  Какво не покрива застраховката
  • Измръзване, промяна в цвета на покритието, химическа реакция, оцветяване, надраскване, вдлъбнатини, всякакви козметични промени;
  • Механична, електрическа повреда или дефект или неизправност в електрониката, дефектен дизайн, материали или изработка;
  • Превозване на застрахованото имущество с пътни превозни средства, включително на прикачни устройства към тях, релсови превозни средства, плавателни съдове и летателни апарати;
  • Кражба и кражба чрез взлом на отделни части, детайли, аксесоари и оборудване, включително акумулаторни батерии;
  • Спукване на гуми и/или увреждане на джанти, освен ако са в резултат на настъпило застрахователно събитие;
  • Мобилни телефони, прикрепени по какъвто и да е начин за застрахованите велосипед, триколка и/или тротинетка;
  • Вреди, настъпили при всякакъв вид състезания и слаломи, практикуване на професионален спорт, спускане по стръмни планински или гористи трасета или пътеки, скали, склонове, улеи, върхове, сипеи и други природни образувания, фрийрайд, екстремно каране в градска среда;
  • Вреди, настъпили при почистване, ремонт или промени по застрахованото имущество или допълнителното оборудване или аксесоари, както и при монтирането им.
  Ограничения на покритието
  • Застрахователят приема за застраховане само велосипеди, триколки и/или тротинетки, за които Застрахованият може да представи документ за собственост на застрахованото имущество;
  • Велосипеди, триколки и тротинетки се приемат за застраховане, ако от датата на закупуването им в ново състояние са изминали не повече от 7 години;
  • Отдаване под наем, предоставяне на застрахованите велосипеди, триколки и/или тротинетки за ползване от други лица освен Застрахования и лицата, живеещи с него в едно домакинство;
  • Ползване за всякакъв вид бизнес цели или извършване на служебни задължения (придвижване до и от месторабота попада в обхвата на покритието).

  застраховка на велосипед

  Обхватът на застраховката на колело може да варира в зависимост от избраната оферта. Основните покрития включват застраховка срещу кражба и покритие при повреждане на самото колело, както неговите аксесоари. Застрахователното покритие може да включва и отговорност към трети лица в случай на пътен инцидент. При сключване на застраховка за велосипед може да се получи обезщетение при кражба чрез влом или вандализъм, както и в случаите, когато пострада от бури, природни бедствия или пожар. Застраховката може да е валидна и когато колелото е заключено в общите части на блока и изчезне от там или дори ако се открадне от адрес, различен от постоянния такъв на притежателя му. Цената на различните покрития е гъвкава, но основният критерий за големината на премията е стойността на велосипеда. Важно е да се избере план, отговарящ на индивидуалните нужди на собственика на велосипеда, като се обмислят стойността на велосипеда, местонахождението и честотата на използване, за да се гарантира надеждност и пълно покритие във всички ситуации.

  Застраховката на велосипед, въпреки своите ползи, може да има някои ограничения и недостатъци. Някои от тях включват:

  • Ограниченията на покритие зависят от вида на случаите или обстоятелствата, които покриват – например определени повреди или проблеми, които възникват извън определени области или ситуации.
  • Премията може да стане много голяма, ако в нея се включват допълнителни услуги или обхват на застраховката.
  • При процедурите за искане на обещетение в случай на инцидент може да има нужда от специфични документи и тяхното неизпълнение на изискванията може да доведе до отказ от покритие.

  Тези ограничения трябва да бъдат внимателно обмислени, преди да бъде избрана конкретна застраховка, за да се гарантира, че отразяват индивидуалните нужди и очаквания на собственика на велосипеда.