Съдържание

  застраховка гаранция

  Застраховка Гаранция – това е една алтернатива на банковата гаранция при обществени поръчки. Съгласно чл. 111, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) в сила от 15.04.2016г. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

  • парична сума
  • банкова гаранция
  • застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  Застраховка Гаранция като финансов инструмент /Bond/

  Ново! За пръв път има алтернатива на банковата гаранция – Застраховка на Гаранция (Bond).

  Гаранцията (Bond) е специфична застраховка под формата на тристранен договор между Възложител, Изпълнител и Застраховател. Тя се признава от всички публични възложители (чл. 111, ал.7 от ЗОП) и може да замести банковата гаранция.

  Видове Гаранции

  • Гаранции за участие в търг /Bid Bond/
  • Гаранции за добро изпълнение /Performance Bond/
  • Гаранции за подръжка /Maintenance Bond/
  • Гаранции за авансово плащане /Advance Payment Bond/

  Към момента застрахователни компании предлагащи такава застраховка са Армеец, Евроинс, ОЗК, Дал Богг и Черт Асиг. Този нишов сегмент вероятно ще продължи да се развива в близките 10 години. Ако следваме аналогията от някои западни държави, тя успешно трябва да се наложи като алтернатива на паричната гаранция. Очакваме и други застрахователни дружества у нас да маркетират продукта в обозримо бъдеще и да се конкурират за този нов пазар. Двигател на тези полици са Обществените поръчки, като ще е интересно да проследим дали това ще се пренесе в нормалните бизнес отношения.

  Особености

  При сключване на този вид застраховка, обикновено застрахователят изисква клиентът да разпише или Записна заповед, или Споразумение за регресни права. Така при евентуално неизпълнение по договора, свързан с Гаранцията, застрахователят си подсигурява плащането от клиента. Практиката показва, че по-често клиентите, които се явяват изпълнител по договора, избират опцията за Споразумение за регресни права. Важно е, че то се подписва от клиента и застрахователя пред Нотариус.

  Основен мотив на развитието на пазара на тези застраховки (Бондове) е хипотезата, че фирмата-изпълнител не се налага да блокира суми. Една банкова гаранция се издава чрез депозит на парични средства или чрез кредитна линия към клиента. Заключвайки пари, това намалява възможността на фирмите да работят по няколко търга или поръчки паралелно. Считаме, че тези договори ще увеличат конкурентноспособността на малките и средни фирми, където най-често cash flow е от ключово значение.

  Срок на полицата

  За разлика от повечето стандартни застраховки, тази може да бъде със срок различен от една година. Често поради дългосрочността на договорите, тези застраховки могат да са за съответно 3 или 5 години.