Съдържание

  обща гражданска отговорност

  Застраховка Обща гражданска отговорност покрива отговорността на посоченото в полицата юридическо лице или физическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Като под вреди се има предвид само такива възникнали пo повод осъществяване на дейността.

  Какво покрива Застраховка Обща гражданска отговорност

  Застраховката покрива следните случаи и ще обезщети застрахованата фирма за:

  • Финансови средства, които застрахованият следва да заплати като компенсация за щети (в това число телесни увреждания или загуба на живот). Покриват се само застахователни събития причинени през срока на застраховката, във връзка с описаната в застраховката ОГО икономическа дейност
  • Възникнали разходи, направени от клиента за ограничаване на вредите
  • Евентуални съдебни разноски по дела срещу застрахования, по повод на щети, покрити от застраховката. Съдебни разходи биха се покрили, ако застрахователната компания е уведомена надлежно и привлечена като участник в делото, както е предвидено в закона

  Ползи за фирмите

  • Споделя се отговорността за извършваната дейност със застраховател и респективно с презастраховател
  • Наличието на тази застраховка повишава имиджа на компанията при търгове и обществени поръчки
  • Такива полици ОГО се изискват по стандарт в някои бизнеси (напр. търговски центрове, офис сгради клас А, регламентирани международни бизнеси и т.н.)

  По тези застраховки съвсем нормална процедура е включването на самоучастие по полицата. Така премията (цената) на полицата се понижава и застрахованият участва финансово с 5-20% от евентуална щета.

  Ключов момент при застраховка ОГО е правилното и надлежно попълване на въпорсника-предложение от страна на застрахования. Тук е важна професионалната работа на застрахователния брокер или агент. Често застрахователните компании са склонни на преференциални условия и са изключително гъвкави към клиентите, ако те имат и други застраховки и нямат щети.

  Сходни и допълващи застраховки

  • Професионална отговорност
  • Отговорност на продукта
  • Отговорност на ръководен персонал
  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност на наемателя

  Повече информация можете да намерите в нашия сайт в раздел Продукти.