Съдържание

  Отговорност на работодателя

  Застраховка Отговорност на работодателя

  Застраховка Отговорност на работодателя

  Застраховката Отговорност на работодателя е ключов аспект в управлението на трудовите отношения в една организация. Тази застраховка е общо задължение на работодателя да обезщети работника или служителя за вреди, причинени му при или по повод изпълнението на трудовите му задължения.

  Тази отговорност има две основни направления:

  • Едностранно задължение на работодателя, което произтича от трудовото правоотношение между страните.
  • Съдебна отговорност, която може да бъде налице в случай на виновно поведение на работодателя.

  Обхватът на полицата отговорност на работодателя включва:

  • Имуществени вреди, включително загуба на заработени суми, обезщетения за болнични, обезщетения за трудова злополука или професионална болест и др.
  • Неимуществени вреди, включително болка и страдания, загуба на работоспособност и др.
  • Отговорността на работодателя е ограничена до определени граници, които са определени от закона.

  Към застраховка Отговорности по ЗУТ, свързани със строителство и проектиране.