Съдържание

  Застраховки по ЗУТ

  Професионални застраховки по ЗУТ

  Застраховките, предвидени от Закона за устройство на територията (ЗУТ), са съществен елемент за устойчивото развитие и защита на обществените интереси. Те са задължителни за всички лица, които извършват дейности, свързани с проектиране, строителство, надзор и технически контрол на строежи. Целта им е да гарантират, че строителните проекти се изпълняват в съответствие със законовите изисквания и стандарти, предоставяйки защита както на инвеститорите, така и на обществото от възможни рискове и щети, произтичащи от строителната дейност.

  Основните застраховки по ЗУТ са:

  • Застраховка професионална отговорност за проектантите, строителите, надзорните органи и техническите контроли. Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на трети лица при или по повод упражняването на тяхната професионална дейност.
  • Застраховка гражданска отговорност за собствениците на строежи. Тази застраховка покрива отговорността на собствениците за вреди, причинени на трети лица при или по повод строителството на обекта.
  • Застраховка строително-монтажни работи (СМР). Тази застраховка покрива риска от повреди на строителните обекти, причинени по време на строително-монтажните работи.

  Към застраховка Обща гражданска отговорност